نشست هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک IOC برگزار شد
#کمیته_بین_المللی_المپیک #رئیس_کمیته_بین_المللی_المپیک #سخنگوی_کمیته_ملی_المپیک