کمیته بین المللی المپیک چشم انتظار واکسن
کمیته بین المللی المپیک خود را متعهد به واکسینه کردن هرچه بیشتر شرکت کنندگان در بازی های توکیو2020 عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از نیوزنو؛ IOCتأکیدکرده است که ازدسترسی اولویت داربرای گروه های پرخطروکارکنان مراقبت های بهداشتی پشتیبانی خواهدکرد. ...
سایت‌های دیگر: