صالحی امیری: هر کسی کسب سهمیه کند پاداش خود را دریافت می کند
رئیس کمیته ملی المپیک درباره پرداخت پاداش ورزشکاران المپیکی توضیحاتی را ارائه داد.
سایت‌های دیگر: