نسخه نهایی شاخص اعتبارات فدراسیون ها از سوی کمیته ملی المپیک اعلام شد
توزیع بودجه فدراسیون های ورزشی از سوی کمیته ملی المپیک براساس شاخص ها صورت می گیرد.
سایت‌های دیگر: