صالحی امیری: ورزشکاران اعزامی به المپیک واکسینه می شوند
سیدرضا صالحی امیری گفت: صحبت های بی اساس در روحیه ورزشکاران ما تأثیر منفی خواهد گذاشت و در بدترین شرایط ورزشکاران دو هفته قرنطینه می شوند و بعد از انجام تست های لازم المپیک بدون تماشاگر برگزار خواهد شد ...