انتخاب سیمین رضایی بعنوان سرداور رقابتهای پینگ پنگ انتخابی المپیک آسیا
#انتخابی_المپیک