تعیین اعضای جدید شورای عالی ورزش و تربیت بدنی
#رئیس_کمیته_ملی_المپیک #رئیس_جمهور