جلسه ویژه برای تعیین حضور تماشاگران خارجی در المپیک
سرویس ورزشی - کمیته برگزاری بازی های توکیو در خصوص حضور تماشاگران جلسه ای را برگزار خواهد کرد.
سایت‌های دیگر: