اهدای آپارتمان و رونمایی از سردیس قهرمان المپیک
نصف جهان: استاندار اصفهان گفت: مراسم قدردانی از سهراب مرادی گامی در جهت نشان دادن وبه ظهور رساندن قدردانی مردم برای این قهرمانان است و نام پرآوازه این قهرمان همیشه در ذهن مردم حک خواهد شد. ...
سایت‌های دیگر: