برگزاری مراسم هفته درختکاری
#رئیس_کمیسیون_ورزش_و_محیط_زیست_کمیته_ملی_المپیک #کمیته_ملی_المپیک #دبیر_کل_کمیته_ملی_المپیک #رئیس_آکادمی_ملی_المپیک