ورزش بانوان از شاخص های عدالت اجتماعی کمیته بین المللی المپیک پیشتازتر است/ با مدیریت تغییر نشاط را در ورزش حفظ کردیم
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد با شرایط فعلی ورزش بانوان از شاخص های IOC (کمیته بین المللی المپیک )درباره عدالت اجتماعی پیشتاز است.
سایت‌های دیگر: