تقاضا ژاپن از کشورهای شرکت کننده در المپیک
#کمیته_ملی_المپیک #المپیک_توکیو