برگزاری هشتادویکمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک/ بررسی چگونگی واکسیناسیون کاروان اعزامی به توکیو
هشتادویکمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در سالن شماره یک این کمیته برگزار شد.
سایت‌های دیگر: