کمیته بین المللی المپیک توصیه کرده اند ورزشکاران واکسن بزنند
رییس کمیته ملی المپیک گفت: کمیته بین المللی المپیک اجباری برای زدن واکسن نکرده اما توصیه کرده اند واکسن بزنید و بیایید.
سایت‌های دیگر: