میلاد وزیری : با دریافت واکسن کرونا با آرامش بیشتری خودمان را آماده المپیک می کنیم
عضو تیم ملی تیروکمان کشورمان گفت: با دریافت واکسن کرونا با آرامش بیشتری خودمان را آماده المپیک توکیو خواهیم کرد.
سایت‌های دیگر: