اعزام ملی پوش کانو به روسیه برای کسب سهمیه المپیک
#انتخابی_المپیک