ملی پوش قایقرانی زنان: با هدف مشخص به بازی های المپیک توکیو می روم
تنها المپین قایقرانی زنان ایران گفت: بدون هدف گام در بازی های المپیک توکیو نخواهم گذاشت بلکه به دنبال آن هستم تا بتوانم در جمع برترین های آسیا در این بازی ها باشم.
سایت‌های دیگر: