تایید اساسنامه کمیته ملی المپیک
#سخنگوی_شورای_نگهبان #کمیته_ملی_المپیک