قدردانی کمیته ملی المپیک از شورای نگهبان
کمیته ملی المپیک در پیامی از حمایت های دولت و شورای نگهبان برای تایید اساسنامه کمیته قدردانی و تشکر کرد.
سایت‌های دیگر: